Вещно право

 • – Проучване на недвижими имоти и даване на правни становища по сделки с тях
 • – Подготовка на документи за сключване на договор за строителство/предварителен договор с фирмата-предприемач или с потенциален купувач
 • – Консултации и становища на вече изготвен и предложен от строителната фирма договор
 • – Учредяване право на ползване, право на строеж, надстрояване, пристрояване, сервитути
 • – Съдействие при процедурата по обстоятелствена проверка за придобиване на недвижим имот по давност
 • – Анализ и консултиране при съсобственост върху недвижими имоти – ползване, доброволна делба и делба по съдебен ред, прехвърляне на съсобствен имот
 • – Съдебна защита на правото на собственост и на другите вещни права и защита на владението
 • – Правна помощ при купуване или продаване на недвижими имоти чрез агенция, директно от инвеститора
 • – Проверка на имотна история при покупка на зелено
 • – Представителство пред банки, при изготвяне и подписване на ипотечни договори
 • – Консултации относно сключване, тълкуване, изпълнение и неизпълнение на различни видове договори с предмет недвижими имоти
 • – Изготвяне на предварителни и окончателни договори, неизпълнение на договори – последици,представителство при водене на преговори за доброволно уреждане на спорове при неизпълнение на договори
 • – Делба на имущество – съдебна и извънсъдебна
 • – Договори за прехвърляне на собственост срещу задължение за гледане и издръжка;