Семейно право

  • – Развод по взаимно съгласие и развод по исков ред. Искове за подялба на собственост след развод.
  • – Иск за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака.
  • – Издръжка на малолетни и непълнолетни деца. Искове за присъждане или увеличаване на първоначално присъдена издръжка за дете.
  • – Всички въпроси относно спор, свързан с упражняването на родителските права. Режим на лични отношения между родители и деца.
  • – Искове за установяване на произход, припознаване, осиновяване на деца, оспорване на бащинство, прекратяване на осиновяване. Пълно и непълно осиновяване и др.
  • – Заместващо съгласието на единия от родителите чрез съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на Република България и издаване на необходимите лични документи за детето.
  • – Консултация и съвет относно правата на всеки от съпрузите.
  • – Изготвяне на необходимите документи относно реализиране на защитата съгл. Закон за защита от домашното насилие.
  • – Представителство пред полицейски органи и съд относно защита от домашно насилие.