Облигационно право

 • – Договори – сключване, изменение, допълнение и прекратяване на договори;
 • – Сключване на договор при условията на Закона за обществените поръчки;
 • – Преддоговорни отношения; Предварителен договор;
 • – Договор в полза на трето лице; Даване вместо изпълнение (datio in solutum);
 • – Прихващане на насрещни задължения (компенсация); Прехвърляне на вземане – цесия;
 • – Изпълнение и неизпълнение на договори; Обективна невъзможност за изпълнение на задължението;
 • – Виновна невъзможност за изпълнение на задължението; Забава на кредитора. Разваляне на двустранни договори;
 • – Обезщетение на вреди – същност и размер на обезщетението;
 • – Договорната отговорност; Неустойка, Задатък;
 • – Общо право на задържане (ретенция). Възражение за неизпълнен договор;
 • – Суброгация, Солидарност; Обезпечения на вземанията;
 • – Отменителен иск; Поръчителство; Ипотека;
 • – Залог; Договор за продажба;
 • – Договор за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане;
 • – Договор за дарение; Договор за наем; Договор за аренда;
 • – Договор за изработка; Договор за заем; Договор за поръчка;
 • – Договор за възлагане на управление (мениджерски договор); Договор за влог;
 • – Договор за дружество; Водене на чужда работа без поръчка ;
 • – Непозволено увреждане, Неизбежна отбрана и крайна необходимост