Търговско право

Адвокатско дружество „Йорданов и Йотова“ предоставя всеобхватни комплексни правни услуги за малки, средни и големи компании, развиващи дейност във всички сфери на икономиката, ходдинги, консорциуми, публично-частно партньорство. Оказваме съдействие за създаването и на юридически лица с нестопанска цел в публична и в частна полза. В нашия екип има адвокати с дългогодишен опит в търговското и дружественото право, в процесуалното представителство по различни видове дела и адвокат, който е вписан в Списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани като синдици в производствата по несъстоятелност.

Ние предоставяме пълно правно обслужване, като Ви помагаме да създадете, планирате,  развиете и преструктурирате своя бизнес, като:

  • извършваме анализ на инвестиционните намерения, включително данъчните ефекти, оказваме помощ при избора на най-подходящата правна форма за избраната от Вас стопанска дейност и подготовка на всички необходими документи за регистрацията, съдействие при стартиране на бизнеса – за покупка или наем на земи и сгради, моторни превозни средства, подбор на персонал, снабдяване с разрешения, лицензии и др.,

  • подготовка на документи за вписване на промени, увеличаване и намаляване на капитала, обявяване на актове;

  • подготовка на документи за сливания и придобивания, извършваме анализ с оглед спецификите на конкретния случай от гледна точка на всички отрасли на правото, помагаме при извършването на сделката във всички нейни етапи;

  • оказваме съдействие при сключване на всички видове договори, включително договори за кредит, за застраховки, обществени поръчки, лизинг, франчайзинг, дистрибуция и други, при тяхното изпълнение, както и за събиране на Вашите вземания или за разсрочване на Вашите задължения към контрагенти или към държавата;

  • помагаме Ви да извършите преценка и анализ на риска, да планирате своите инвестиции и данъчни задължения, както и разширяването на Вашия бизнес;

  • оказваме защита и съдействие при дружествени спорове, защита на права на акционери и др., представителство на общи събрания, процесуално представителство пред съд;

  • ще Ви помогнем да защитите търговската си тайна, търговската си марка или да се защитите от нелоялна конкуренция;

  • извършваме консултация в областта на защитата на личните данни, защитата на потребителите, отношенията с Вашите работници и служители;

  • оказваме съдействие за преструктуриране на бизнеса, предоговаряне и разсрочване на задълженията, продажба или придобиване на предприятия, стабилизация, ликвидация, несъстоятелност.

Ние подхождаме индивидуално и съобразяваме спецификите на всеки отделен конкретен случай, за да Ви предложим най-подходящото за Вашия бизнес решение.