Съдебни спорове и Събиране на вземания

Нашето адвокатско дружество разполага с висококвалифицирани адвокати с дългогодишна практика в областта на съдебните спорове. Ние можем да Ви осигурим защита пред всички съдебни инстанции, във всички видове съдебни производства: административен процес, административнонаказателен процес, наказателен процес, както и във всички граждански и търговски съдебни спорове. Ние Ви съдействаме да постигнете доброволно разрещаване на Ващите спорове, както и Ви защитаваме във всички видове арбитражни и съдебни производства.

Наказателен процес

Ние извършваме:

 • консултации по всички въпроси, свързани с наказателния процес;

 • защита в досъдебното производство;

 • защита в съдебното производство;

 • защита на правата на осъдените на лищаване от свобода и др.

Вашата защита в наказателния процес се осигурява от адвокат Богомил Йорданов.

Административнонаказателен процес

Ние осигуряваме Вашата защита във всички етапи на административнонаказателния процес, като:

 • извършваме консултации по всички въпроси, свързани с административнонаказателното производство;

 • изготвяме възражения срещу актове за установяване на административни нарушения;

 • изготвяме жалби срещу наказателни постановления;

 • защитаваме Ви пред съда пред всички инстанции и др.

 

Вашата защита в административнонаказателния процес се осъществява от адвокатите Богомил Йорданов и Камелия Йотова.

Доброволно уреждане на спорове

Ние Ви помагаме по доброволен ред:

 • да съберете Вашите вземания;

 • да разсрочите Вашите задължения;

 • да постигнете споразумение.

Граждански и търговски дела:

Ние осигуряваме Вашата защита във всеки етап от производството, като:

 • извършваме консултации за най-подходящите действия според Вашия случай;

 • изготвяме всички необходими документи и осигуряваме Вашата защита пред съда на всички съдебни инстанции;

 • при необходимост правим искане за отправяне на преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз;

 • защитаваме правата Ви по Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи;

 • събираме Вашите вземания и осигуряваме защита на длъжника в изпълнителния процес и др.

 

Арбитраж

 

В арбитражното производство Ви защитаваме, като :

 

 • извършваме консултации във връзка с арбитражното производство;

 • осъществяваме процесуално представителство пред арбитражния съд;

 • осигуряваме Вашата защита в производството по издаване на изпълнителен лист въз основа на арбитражно решение;

 • осигуряваме Вашата защита в производството по признаване и допускане до изпълнение на чуждестранно арбитражно решение и др.

 

Вашата защита при доброволното уреждане на отношенията, в гражданските и търговските спорове, както и в арбитражното производство, се осигурява висококачествено и професионално от нашата кантора.

Събиране на вземания

Ние осигуряваме Вашата защита, като:

 • Ви помагаме да съберете вземанията си по доброволен ред;

 • помагаме Ви да разсрочите Вашите задължения;

 • осигуряваме защита на длъжника и на кредиторите в заповедното производство и в производството по издаване на изпълнителен лист;

 • защита в наднационалните процедури от правото на Европейския съюз за установяване и събиране на частни вземания – в производството по издаване на европейска заповед за плащане; европейска заповед за запор на банкови сметки, защита в европейската процедура за искове с малък материален интерес; европейско изпълнително основание при безспорни вземания;

 • признаване и изпълнение на съдебни решения;

 • осигуряваме защита на длъжника и на кредиторите в изпълнителния процес;

 • участие в публична продан;

 • обжалване на действията на ЧСИ;

 • осигуряваме защита при събиране на вземания в производството по несъстоятелност и др.

 

Ние подхождаме индивидуално и съобразяваме спецификите на всеки отделен конкретен случай, за да Ви предложим най-подходящото за Вас и за Вашия бизнес решение.