Околна среда и природни ресурси

Правото за околна среда (ОС) играе съществена роля в разрешаването на екологични проблеми. Неговата цел е да осигури, чрез съответните правни норми, екологосъобразно взаимодействие между обществото и природата. Ефективното прилагане на екологичното законодателство се очертава като един от важните фактори в разрешаването на сложните екологични проблеми на съвременното общество. Екологичното право регулира два вида обществени отношения: свързани с опазването на околната среда или отделни нейни компоненти от замърсяване или увреждане и отношения и свързани с рационалното използване на природните ресурси, т.е. с количествената страна на екологичните проблеми.

Адвокатско дружество „Йорданов и Йотова“ предоставя писмени и устни консултации по всички въпроси, свързани с прилагането на екологичното право. Предметът на консултациите включва и възможностите за предотвратяване на евентуални спорове, подготовка на концептуални решения за това и способи за тяхната реализация. В дейността си в областта на екологичното право, кантората партнира  с консултанти – еколози по въпросите на опазването на околната среда и водите.