Ликвидация, стабилизация, несъстоятелност

Нашето адвокатско дружество разполага с висококвалифицирани адвокати с дългогодишна практика в областта на ликвидацията, стабилизацията и несъстоятелността. Член на екипа ни е включен в в списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани като синдици в производствата по несъстоятелност.

Ликвидация

Нашата цел е да Ви помагаме да стартирате, развивате и разширявате своя бизнес. Когато обаче сте взели решение да прекратите едно начинание и да се насочите към друго, ние можем да Ви окажем пълно съдействие при подготовката на всички необходими документи и при извършването на всички необходими действия, свързани с ликвидацията. Ние извършваме:

 • правни консултации по всички въпроси, свързани с ликвидацията и разпределянето на имушеството;

 • подготовка на всички необходими документи и подаването им в Търговския регистър;

 • оказване на защита на кредиторите на дружество в производство по ликвидация и др.

Стабилизация

Производството по стабилизация на търговец има за цел да предотврати откриването на производство по несъстоятелност чрез постигане на споразумение между търговеца и кредиторите му за начина на изпълнение на задълженията му. Целта на производството е  запазване на бизнеса и дейността, без откриване на производство по несъстоятелност.

Производство по стабилизация може да се открие за търговец, който не е неплатежоспособен, но се намира в непосредствена опасност от неплатежоспособност.

В тази област ние извършваме:

 • правни консултации на длъжника и на кредиторите по всички въпроси, свързани с производството по стабилизация;

 • подготовка на всички необходими документи за откриване на производство по стабилизация и процесуално представителство в производството;

 • защита на длъжника и на кредиторите в производството по стабилизация;

 • консултации и комуникация във връзка с довереното лице в производството по стабилизация;

 • консултации и изготвяне на план за стабилизация;

 • консултации във връзка с изпълнението на плана за стабилизация и комуникация с надзорния орган и др.

Несъстоятелност

Производство по несъстоятелност се открива за търговец, който е неплатежоспособен.

Освен при неплатежоспособност производство по несъстоятелност се открива и при свръхзадълженост на дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество или командитно дружество с акции.

Във връзка с производството по несъстоятелност ние предлагаме:

 • правни консултации на длъжника и на кредиторите по всички въпроси, свързани с производството по несъстоятелност;

 • подготовка на всички необходими документи за откриване на производство по несъстоятелност и процесуално представителство в производството;

 • предварителни обезпечителни мерки;

 • защита на длъжника и на кредиторите в производството по несъстоятелност;

 • консултации и комуникация със синдика в производството по несъстоятелност;

 • участие в събранията на кредиторите, подаване на искания за отмяна на решенията на събранията на кредиторите от съда;

 • предявяване на вземания, оспорване на списъците на приетите или неприетите вземания, предявяване на искове ца установяване съществуването на неприето вземане или за установяване несъществуването на прието вземане и процесуално представителство в производството пред всички съдебни инстанции;

 • консултации във връзка с възможностите за оздравяване на предприятието, изготвяне на оздравителен план;

 • консултации във връзка с изпълнението на оздравителния план и комуникация с надзорния орган;

 • предявяване на искове за попълване на масата на несъстоятелността и процесуално представителство в производството пред всички съдебни инстанции;

 • консултации във връзка с осребляването на имуществото, възражения срещу сметката за разпределение, обжалване на определението на съда;

 • извънсъдебно споразумение в производството по несъстоятелност;

 • консултации, изготвяне на всички необходими документи и процесуално представителство в производството по възстановяване на правата на длъжника и др.

Ние подхождаме индивидуално и съобразяваме спецификите на всеки отделен конкретен случай, за да Ви предложим най-подходящото за Вас и за Вашия бизнес решение.