Капиталови пазари

Нашето адвокатско дружество предлага правни услуги и консултации във връзка с първичното и вторичното публично предлагане на ценни книжа, регулирането и надзорът върху лицата, дейностите и сделките, свързани с публичното предлагане на ценни книжа, допускането на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, както и издаването и разпореждането с безналични ценни книжа; изискванията към публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Ние предлагаме:

  • цялостно правно обслужване на публични дружества,

  • консултации във връзка с регулационния режим, издаването на лиценз, осъществяването на дейността и надзора върху инвестиционните посредници;

  • консултации във връзка с извършването на сделки с финансови инструменти; ценни книжа; инструменти на паричния пазар; дялове на предприятия за колективно инвестиране; опции, фючърси, суапи, форуърдни лихвени споразумения и всякакви други деривативни договори, свързани с ценни книжа, стоки, с валути; сетълмент с физическа доставка или паричен сетълмент и др.;

  • осъществяване на процесуално представителство при обжалване на административни актове и др.

 

Ние подхождаме индивидуално и съобразяваме спецификите на всеки отделен конкретен случай, за да Ви предложим най-подходящото за Вас и за Вашия бизнес решение.