Инфраструктура, транспорт и комуникации

Адвокатска кантора „Йорданов и Йотова“ предоставя професионални правни консултации, становища, процесуално и правно представителство по всякакви въпроси, свързани с инфраструктурата, транспорта и комуникациите. Например:

– Изготвяне на договори за обществен превоз на пътници (PSC) в съответствие с REGULATION (EC) No 1370/2007 и местното законодателство

– Всякакви регулаторни въпроси и осигуряване на пълно съответствие с нормативните изисквания за превоз на пътници и/или товари в България и Европейския съюз

– Придобиване на необходимите лицензи и разрешения за всякакъв вид превозни средства

– Всякакви транспортни въпроси с международен елемент

– Изготвяне и изменение на общи условия при договори за превоз; консултация при сключване на такива; извършване на преценка за съответствие на общи условия с действащото законодателство

– Условия относно товарене и обезопасяване на товара

– Участие в процедури по Закона за обществените поръчки / Закона за концесиите в областта на транспорта

– Сключване на всякакви видове договори в областта на транспорта, включително договори за превоз, договори с публичен възложител, рамкови споразумения и др.

– Отговорност на превозвачи за настъпили по време на превоза щети; Претенции на пътници спрямо превозвачи

– Регулиране на щети от забавяне на доставка с налагане на финансови претенции срещу възложителя на превоза

– Консултиране по всички въпроси, касаещи работното време и условията на труд на шофьори, включително командировки, почивки, формиране на работна заплата и др.

– Рекламации и искове за обезщетение за вреди, настъпили за изпращача, при цялостна или частична липса или повреда на товара; при забава на извършвания транспорт

– Правата на пътници при отказан достъп на борда на самолет или отмяна / голямо закъснение на полети

– Уреждане на въпроси със застрахователни компании във връзка със сключени застраховки

– Процесуално представителство пред всички инстанции или арбитражен съд по спорове, подчинени на Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR)

– Правна помощ и обжалване на административно-наказателни постановления и административни нарушения