Защита правата на човека

Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) е международна правораздавателна институция към Съвета на Европа, основана, за да следи за спазването и защитата на международнопризнатите права и свободи по Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи на територията на 47-те държави членки на Съвета на Европа.

ЕСПЧ представлява международна инстанция, която всяко физическо или юридическо лице може да сезира, когато е изчерпало способите си за защита и въпреки това националният правен ред не е успял да защити правата и законните му интереси.

Производството пред ЕСПЧ започва с подаване на жалба в 6-месечен срок от влизане в сила на акта на последната възможна инстанция на територията на страната. В жалбата се излага цялата фактическа и правна обстановка и се обосновава твърдяното нарушение, както и размер на претендираните от държавата(в случая България) вреди.

Ние, като дружество с дългогодишен опит в сферата на защита на правата на човека, можем да Ви съдействаме с консултация относно това доколко са налице основанията на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи по Вашия казус, както и в подаването на жалба от адвокат, който да осъществи професионално представителство и защита на Вашите интереси пред ЕСПЧ.