Защита на личните данни

Адвокатска кантора „Йорданов и Йотова“ предоставя професионални правни консултации, становища, процесуално и правно представителство по всякакви въпроси, свързани със защита на личните данни.

 

– Сред предлаганите услуги във връзка със защитата на личните данни са:

– Внедряване на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) в работата на клиентите: консултиране относно подготовката по прилагането и съответствието с Регламента, изготвяне на политика за защита на личните данни, оценка от необходимостта от назначаване на длъжностно лице по защита на личните данни, както и изготвяне на пълна документация за изпълнение на изискванията и водене на отчетност съгласно Общия регламент за защита на личните данни (GDPR)

– Провеждане на обучения по дизайн, персонализиран спрямо потребностите на Клиента.

– Изпълнение на функцията „Длъжностно лице по защита данните”.

– Цялостен анализ от правна страна на основните процеси по обработване на лични данни при Клиента, на свързаните с тях процедури и документи. Формулиране на изводи за законосъобразност на процесите и документите и препоръки за тяхното проектиране/ревизия в съответствие с изискванията.

– Изготвяне или изменение на документи в изпълнение на изискванията за защита на лични данни, в това число: изменения в договори, общи условия, формуляри и процедури; вътрешни правила, политики за сигурност и поверителност; съгласия за обработване на лични данни; регистър на дейностите по обработване на лични данни; регистър на нарушенията и уведомителна процедура за обмен на информация с контролния орган при регистрирани събития за пробив в данните (Data Breach); процедури за въвеждане на ролята на длъжностно лице по защита на данните – правомощия, отговорности, взаимодействие.

– Правно съдействие при въвеждане на необходимите мерки, в това число при провеждане на оценка на въздействието върху защитата на лични данни.