Енергетика

Ние, от адвокатско дружество „Йорданов и Йотова“ предоставяме квалифицирана и професионална правна помощ и правно обслужване при всякакви въпроси във връзка с енергетиката, както и успешно водим дела за надписани сметки срещу енергоразпределителните дружества. Част от услугите, които предлагаме в сферата са свързани с:

 

– Всякакви регулаторни въпроси и осигуряване на пълно съответствие с нормативните изисквания и регулаторната рамка

– Придобиване на лицензии за търговия с електроенергия

– Правен анализ и консултация по всички етапи и части от проектирането на електроцентрали с възобновяеми енергийни източници, включително при вятърни, фотоволтаични и водноелектрически централи, консултиране по всички въпроси, касаещи тарифите за изкупуване на електроенергия (feed-in tariff)

– Придобиване на енергийни обекти, централи и проекти: изготвяне на анализ на състоянието на проекта (due diligence), преговори, изготвяне на проекти на Договори за покупко-продажба (от страната на купувача или от страната на продавача) и подготовка на всички останали документи по прехвърлянето

– Водене на преговори и изготвяне на проекти на договори за изграждане на електрически централи и Договори за експлоатация и поддръжка; договор за присъединяване към електропреносната мрежа; договори за изкупуване на електрическа енергия

– Проблеми, свързани с изместване или изкупуване на енергийни съоръжения; заплащане на обезщетение за използването им от страна на енергийните дружества

– Подготовка на цялата документация за финансиране изграждането на енергийни обекти и централи

– Обжалване на административни актове пред компетентните административни органи и съдилища