Съветът на Европейския съюз прие първите решения  по част от националните планове за възстановяване от кризата с COVID-19 - image Covid-Help on https://lexgroup.bg

Адвокатско дружество Йорданов и Йотова: Съветът на Европейския съюз прие първите решения по част от националните планове за възстановяване от кризата с COVID-19

На 13.07.2021 г. Съветът на Европейския съюз прие първата група решения, с която даде възможност на Австрия, Белгия, Дания, Германия, Гърция, Испания, Италия, Латвия, Люксембург, Португали, Словакия и Франция да използват средствата от Европейския съюз за въстановяване от последиците от Covid-19. Тези държави могат да подпишат споразумения за отпускане на безвъзмездни средства и заеми, които ще осигурят възможност за предварително финансиране в размер до 13 %.

Финансовото подпомагане от Европейския съюз по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост е в размер на 672,5 милиарда евро. То има за цел да стимулира европейското икономическо възстановяване чрез подкрепа на реформите и инвестиционните проекти на държавите членки. Механизмът за въстановяване и устойчивост е основният стълб на плана за възстановяване на Европа от социалните и икономическите последствия на мерките, които бяха предприети за ограничаване на Covid-19.

Държавите могат да получат подкрепа по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, след като представят плановете си на Комисията. Комисията ги оценява и може да предложи да бъде взето решение за тяхното одобряване. След като Съветът вземе решение, държавите членки могат да подпишат с Комисията двустранни споразумения за финансиране и в срок от два месеца да получат договореното предварително финансиране.

Одобряват се мерки в националните планове, които са съсредоточени в шест стълба на политиката, определени в Регламента за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост – интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и работни места; цифрова трансформация; политики за следващото поколение; здраве и устойчивост; социално и териториално единство и зелен преход. Мерките в плановете на отделните държави включват декарбонизация на промишлеността, саниране на сгради, цифровизация на публичната администрация, преквалификация на работната сила. В плановете са отразени специфични за отделните държави препоръки.

Държавите имаха възможност да представят проектоплановете си до 15.10.2020 г., а след това се извършваше обсъждането им с Комисията. До 30.04.2021 г. държавите имаха срок да представят плановете си, след което Комисията ги оценява и представя на Парламента и Съвета. Въз основа на предложение на Комисията, Съветът на Европейския съюз оценява и приема плановете. След държавите могат да получат предварително финансиране – до 13 %. При съществени неспазвания на правилата, Съветът на Европейския съюз може да спре плащанията.

Държавите докладват два пъти годишно в рамките на европейския семестър. Комисията докладва за изпълнението на Парламента и Съвета. Предвижда се извършването на независими оценки през 2024 г. и до 2028 г.

 

Източник: Съвет на ЕС.

адв. Камелия Йотова