Ревандикационен иск

Защита право на собственост върху имот – Ревандикационен иск

Има два най-често срещани варианта на нарушено право на собственост: единият – когато са завзели имота ни и отказват да напуснат, а вторият – когато ни пречат или да ни ограничават от спокойното ползване на нашия имот.

Днес ще разгледаме само първия вариант, който най-често се случва, при наемател, който отказва да напусне имота и да ни предаде владението, но, разбира се, има и други ситуации, при които някой е завзел имота ни и отказва да напусне.
Защитата на невладеещия собственик, срещу владеещия имота несобственик се осъществява чрез иск по чл. 108 от Закона за собствеността, така наречения Ревандикационен иск.
За успешно провеждане на Ревандикационен иск е необходимо: 1. Вие да сте собственик на имота, като това се доказва с документи за собственост; 2. Вашият имот да се намира във владение или държане на друго лице – това се доказва най-вече чрез свидетели; 3. Това друго лице, което владее или държи имота, да го владее без правно основание, да е нарушител.

Давност

Законът дава право на собственика да търси защита по реда на чл. 108 от Закона за собстеността безсрочно, тоест, искът не се погасява по давност. Към иска често се завежда и иск за обезщетение, равно на наемната цена на имота от датата на изпращане на покана до лицето, което неправомерно владее имота, или от момента на завеждане на исковото производство. Обезщетението, равно на месечна наемна цена, най-често се определя точно след изготвяне на съдебно-оценителна експертиза.

Като допълнение, следва да се знае, че при дадени обстоятелства, когато трето лице владее имота без правно основание, е възможно да поискате и направо изпълнителен лист от съда, като подадете заявление за издаване на Заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 от ГПК, което спестява доста време. Задължително условие, обаче е, да знаете данните на лицето, което владее имота без правно основание, както и да имате нотариален акт за имота. В случай, че е необходимо да се води Ревандикационен иск, след влизане в сила на Решението, се издава изпълниелен лист. С изпълнителния лист следва да отидете при съдебен изпълнител, който въз основата на издадения изпълнителен лист, извършва въвод във владение с помощта на органите на полицията, и третото лице, което е осъдено да предаде владението на Вашия имот, бива принудително отстранено

адв. Богомил Йорданов

 

 

По-горната статия не представлява задължително мнение, консултация или съвет, а е по-скоро споделяне на впечатления от личната практика по темата. За индивидуални случаи е най-добре да си запишете час за консултация с адвокат.